Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o. so sídlom Šumperská 25/14, Prievidza 971 01, Slovenská republika, IČO: 46860096,  (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu ďalej len „E-obchod”) na internetovej stránke Predávajúceho www.matrixuniverzum.eu  a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim  prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

I. Základné ustanovania

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci:

MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o., IČO: 46860096 so sídlom Šumperská 25/14, Prievidza 97101, je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Krajského súdu Trenčín, vložka 27052/R.

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.matrixuniverzum.eu.

  1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
  2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na matrixuniverzum.eu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
  3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku produktov Predávajúceho na www.matrixuniverzum.eu.

II. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu matrixuniverzum@gmail.com.

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

2.5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru;

2.5.4 Spôsob dodania tovaru (doručenie kuriérom GLS, doručenie poštou prípadne osobný odber v Prievidzi);

2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

2.5.6 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

III. Storno objednávky

3.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily)

IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

4.1 V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba štrnásťdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

4.2 Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

4.3 Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .

4.4 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený naspäť.

V. Cenové podmienky

5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.matrixuniverzum.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na matrixuniverzum.eu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na ekravaty.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI. Poštovné a balné

6.1 Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, ak celková cena tovaru v danej objednávke dosahuje minimálne hodnotu 100 €.

6.2 V prípade, že je celková suma za objednávku je nižšia ako 100 EUR, predávajúci si účtuje prepravné náklady, ktoré sú bližšie určené v sekcii Doprava a doručenie.

VII. Platobné podmienky

7.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

7.2 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;

7.3 PLATBA BANKOVÝM PREVODOM: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou, poštou prípadne osobne vyzdvihnutý po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 10 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.

8.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom alebo sms notifikáciou.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo pošty na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba alebo pošta zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie bezplatne. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.

8.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

8.6 Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

IX. Vrátenie tovaru

Kupujúci vyplní STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár”) v nasledujúcich prípadoch:

9.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a charakteristík. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

9.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.

9.3 Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (rozmery a/alebo farba)

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nesedí z dôvodu nevyhovujúcich rozmerov a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo rozmeru, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho.

Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru, ktorý sa má vymeniť.

Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru na www.matrixuniverzum.eu v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu a to max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením tovaru a vystavením poukazu Predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

9.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu

Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

9.5 Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

9.6 Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/ zámeny musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený.  Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

9.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku, nakoľko nie je pred otvorením zásielky jasné, či má kupujúci v danom prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.

9.8 Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP,  bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia Požadovaných dokladov s tovarom, ktorý sa vracia.

Reklamačné podmienky

X. Záručné podmienky a záručná doba

10.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

10.2 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

10.3 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.

10.4 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www matrixuniverzum.eu.

XI. Ochrana osobných údajov

Registrácia a odoslanie objednávky cez e-shop www.matrixuniverzum.eu (prevádzkovateľ MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o.) je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

12.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

12.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

12.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

12.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na matrixuniverzum.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

13.2 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo matrixuniverzum.eu.

13.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením takéhoto oznamu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

13.5 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

V Prievidzi dňa 1.1.2015